• O ubezpieczeniach
 • FAQ

Ubezpieczenie OC/AC

 1. Koniec polisy ubezpieczeniowej 

  Skontaktuj się z naszym konsultantem, tel.: 71 330 96 54 lub wyślij e-mail na adres: bok@scmultirent.pl

Ubezpieczenie assistance

 1. Przedmiot ubezpieczenia assistance

  Ubezpieczenie assistance  gwarantuje szybką pierwszą pomoc w przypadku szkody lub awarii pojazdu. Ubezpieczenie zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa i przyśpieszy likwidację szkód. 
  Masz szkodę? Awarię? Zadzwoń 71 330 96 00

 2. Zakres ubezpieczenia assistance

  Ubezpieczenie assistance pokryje koszty świadczeń assistance wynikających z wystąpienia zdarzenia assistance objętego ochroną ubezpieczeniową w czasie podróży. Ubezpieczeniem może zostać objęty pojazd osobowy, który w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia eksploatowany był nie dłużej niż 10 lat.

  Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia assistance powstałe na terytorium Polski oraz na terytorium następujących państw: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (tylko część europejska), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.

 3. Ubezpieczyciel

  Europ Assistance Polska Sp. z o.o. jest ubezpieczycielem w przypadku umów ubezpieczenia assistance.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach assistance.

Ubezpieczenie GAP AXA

 1. Przedmiot ubezpieczenia GAP

  Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) minimalizuje skutki finansowe nieoczekiwanych przykrych zdarzeń. Zapobiega utracie wartości samochodu w przypadku szkody całkowitej lub jego kradzieży. W takich przypadkach, w trosce o Twoje finanse, Santander Consumer Multirent obliczy odszkodowanie na podstawie wartości rynkowej pojazdu zdarzenia, a nie na bazie kwoty pozostałej do spłacenia. 

 2. Zakres ubezpieczenia GAP

  Ubezpieczenie GAP gwarantuje Ci spłatę zadłużenia wynikającego z umowy leasingu w przypadku kradzieży lub kasacji pojazdu (szkody całkowitej).
  Ubezpieczeniem może zostać objęty każdy, wskazany przez Ciebie we wniosku ubezpieczeniowym, pojazd samochodowy, będący przedmiotem umowy leasingu z wyłączeniem: taksówek,  taksówek bagażowych, innych pojazdów służących do odpłatnego przewozu osób, samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, pojazdów uprzywilejowanych i specjalnych, pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy, pojazdów dla inwalidów, pojazdów używanych w wyścigach lub rajdach, motocykli oraz pojazdów o zmodyfikowanej konstrukcji odbiegającej od specyfikacji podanej przez producenta.
  Ubezpieczenie GAP dla samochodów osobowych:

  • GAP HELP - jeśli od daty rejestracji nie upłynęło 72 miesiące, a wartość fakturowa to max 100 000 PLN netto
  • GAP MAX - jeśli od daty rejestracji nie upłynęło 72 miesiące, a wartość fakturowa to max 500 000 PLN netto

  Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP HELP oraz GAP MAX nie obejmuje odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC lub OC pojazdu.

 3. Ubezpieczyciel

  AXA France VIE Societe Anonyme jest ubezpieczycielem w przypadku umów ubezpieczenia GAP. Na terenie Unii Europejskiej (Europejskiego obszaru Gospodarczego) obowiązują ubezpieczenia GAP HELP oraz GAP MAX.

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach GAP.

Ubezpieczenie GAP CNP

 1. Czym jest GAP?

  To ubezpieczenie od straty finansowej, czyli od utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej tj. kasacji lub kradzieży pojazdu.

 2. Masz do wyboru dwa warianty ubezpieczenia:

  • GAP fakturowy

  Wypłata odszkodowania wyniesie różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu jego zakupu lub w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia a odszkodowaniem z polisy komunikacyjnej z tytułu szkody całkowitej.
  Dodatkowo otrzymasz refundację maksymalnie do kwoty 5000 zł udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego po szkodzie całkowitej na np.:
  - koszt ubezpieczenia (AC/OC/NW) kolejnego pojazdu,
  - wartość wpłaty własnej na zakup kolejnego pojazdu,
  - wartość trzech pierwszych rat z umowy o finansowanie kolejnego pojazdu

  • GAP Indeksowy

  Wypłacimy Ci odszkodowanie do 20% wartości pojazdu z dnia zakupu, jednak nie więcej niż różnicę pomiędzy wartością pojazdu z dnia zakupu, a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej.
  Strata finansowa nie może być większa niż różnica kwoty wartości pojazdu w dniu jego zakupu lub w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wartości rynkowej.

 3. Kto jest Ubezpieczycielem?

  Ubezpieczycielem jest CNP Santander Insurance Europe DAC.

Ubezpieczenie LIFE

 1. Przedmiot ubezpieczenia LIFE 

  Ubezpieczenie LIFE zapewnia Tobie i Twoim bliskim wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. Przedmiotem ubezpieczenia LIFE jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 

  1. W przypadku śmierci leasingobiorcy, SCM pokrywa wszystkie koszty związane z zakończeniem umowy leasingu, wypłacając świadczenie w wysokości sumy pozostałych rat do spłaty.
  2. W przypadku trwałej niezdolności leasingobiorcy do pracy, Santander Consumer Multirent  pokrywa wysokość pozostałych rat do spłaty zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. 
 2. Zakres ubezpieczenia LIFE

  Zawierając umowę leasingu pojazdu lub umowę pożyczki, doubezpieczasz się na życie i zdrowie w ramach ubezpieczenia LIFE. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon lub niezdolność do pracy osoby ubezpieczonej.
  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Santander Consumer Multirent wypłaci świadczenie obliczone na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia.
  Zakres ubezpieczenia LIFE nie obejmuje utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania. 

 3. Ubezpieczyciel

  AXA France VIE Societe Anonyme - dla umów ubezpieczenia LIFE na okres równy 5 lat lub dłuższy

  AXA France IARD Societe Anonyme - dla umów ubezpieczenia LIFE na okres krótszy niż 5 lat

  Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach LIFE.

Co mam zrobić gdy kończy mi się polisa ubezpieczeniowa.
Skontaktuj się z naszym konsultantem, tel.: 71 330 96 54
Kończy mi się ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu. Czy jest możliwość ubezpieczenia pojazdu indywidualnie, u wybranego przez siebie ubezpieczyciela?

W przypadku chęci ubezpieczenia pojazdu we własnym zakresie konieczne jest przesłanie na adres akceptacja@scmultirent.pl (wiadomość nie może przekraczać 10 MB):

 • najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy – WNIOSKU O AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UBEZPIECZENIA u wybranego przez siebie ubezpieczyciela (formularz SCM otrzymasz kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem e mail: bok@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 65) ,
 • najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej polisy – KOPII POLISY zawartej na warunkach wcześniej zaakceptowanych przez SCM wraz z wnioskiem do polisy (jeśli stanowi jej integralną część), oraz dowód uiszczenia jednorazowo składki za cały okres ubezpieczenia.

WAŻNE!
W przypadku braku dostarczenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie i/lub dostarczenia polisy nie spełniającej wymagania określone w OWUL, SCM dokona ubezpieczenia pojazdu w ramach oferty własnej. Kosztami ubezpieczenia zostanie obciążony Klient.

Czy muszę zgłaszać w SCM uszkodzenie pojazdu, jeśli zgłosiłem je już w towarzystwie ubezpieczeniowym?
Tak, każda szkoda musi zostać niezwłocznie zgłoszona do SCM. Zgłoszenia należy dokonać w Centrum Likwidacji Szkód SCM, czynnym całą dobę, dzwoniąc na nr tel.: 71 330 96 00 lub poprzez e-mail: szkody@scmultirent.pl,
Co mam zrobić, aby warsztat mógł otrzymać odszkodowanie za naprawę pojazdu po szkodzie komunikacyjnej?
W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych poza umową ubezpieczeniową Finansującego lub gdy podjąłeś decyzję o miejscu likwidacji szkody komunikacyjnej samodzielnie, niezbędne jest wystawienie upoważnienia do odbioru odszkodowania (nie dotyczy szkód całkowitych). Aby uzyskać upoważnienie, wypełnij wniosek i prześlij go do Centrum Likwidacji Szkód na adres e-mail: szkody@scmultirent.pl. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych przy udziale SCM, zgłaszając szkodę do Centrum Likwidacji Szkód na adres e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 00, nie musisz wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów. Jeżeli chcesz sprawdzić, na jakim etapie jest proces likwidacji szkody, skontaktuj się z Centrum Likwidacji Szkód poprzez e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie: 71 330 96 00.
Jak mam wypełnić druk zgłoszenia szkody wPZU lub Hestia (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych przy udziale SCM)?
Po zarejestrowaniu zgłoszenia szkody w Centrum Likwidacji Szkód poprzez adres e-mail: szkody@scmultirent.pl lub telefonicznie pod numerem: 71 330 96 00, wyślemy Ci e-mail z drukiem zgłoszenia szkody komunikacyjnej. Na stronie 'obsługa szkód komunikacyjnych' SCM znajdziesz instrukcję wypełnienia tego dokumentu.