Obsługa zawartej
umowy leasingowej

Przydatne telefony

Biuro Obsługi Klienta

tel. 71 / 330 96 65*
fax. 71 330 96 45
e-mail:
czynne od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny Spółki

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

Informacja o ofercie ubezpieczeniowej Partnera Handlowego współpracującego z SCM w zakresie sprzedaży i obsługi ubezpieczeń.

tel. 71 330 96 54*
e-mail:

Assinstance 24 H*

tel. 71 330 96 54
*Dla klientów posiadających pakiet Assitance w Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

Akceptacja polis obcych

fax. 71 330 96 77*
e-mail:

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Wnioski do pobrania

 • Wniosek - dokumenty rejestracyjne pojazdu
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem zmiany danych rejestracyjnych pojazdu, wyrobieniem zagubionej tablicy rejestracyjnej, wyrobieniem naklejki na szybę, odbioru zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub dokonaniem innych czynności związanych z wydziałem komunikacji, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „Dokumenty rejestracyjne pojazdu” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – wcześniejsze zakończenie – wykup
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem wcześniejszego zakończenia umowy, przygotowaniem symulacji finansowej wcześniejszego zakończenia, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „wcześniejsze zakończenie – wykup” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek - wydanie opinii lub zgody
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem opinii o współpracy, zgody na wyjazd zagranicę, zgody na użyczenie pojazdu osobie trzeciej, zgody na montaż dodatkowego wyposażenia pojazdu (hak holowniczy, instalacja gazowa itp.) lub zgody na zmianę parametrów technicznych w przedmiocie leasingu, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „wydanie opinii lub zgody” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

 • Wniosek – zmiana danych lub formy prawnej
 • Jeżeli dokonali Państwo zmiany siedziby firmy, zmianę nazwy firmy, zmianę wspólników w spółce, zmianę formy prawnej lub zmienił się Państwu adres korespondencyjny, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „zmiana danych lub formy prawnej” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

 • Wniosek – zmiana harmonogramu opłat leasingowych
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem zmian w harmonogramie spłat opłaty leasingowej, zmianą terminu opłaty leasingowej, zmianą okresu trwania umowy leasingowej lub wysokości opłaty leasingowej, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „zmiana harmonogramu opłat leasingowych” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

 • Wniosek – karta paliwowa
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani wydaniem karty paliwowej do leasingowanego pojazdu lub dokonaniem zmian warunków posiadanej już karty paliwowej, wydaniem jej duplikatu czy też zestawienia transakcji dokonanych kartą paliwową, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „karta paliwowa” i przesłanie do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, reklamacja to wystąpienie skierowane do Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (SCM) przez jego Klienta (rozumianego jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową), w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez SCM.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez SCM możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 Wrocław,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 71 330 96 65*.

SCM udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację listem poleconym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi. Spory wynikłe z umowy, w przypadku nieuwzględnienia przez SCM roszczeń wynikających z reklamacji, mogą być rozstrzygane pozasądowo przed Rzecznikiem Finansowym (na zasadach określonych w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Informacje o procedurze dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umową leasingu lub pożyczki, mogą być rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora