Obsługa zawartej
umowy pożyczkowej

Przydatne telefony

Biuro Obsługi Klienta

tel. 71 / 330 96 33*
fax. 71 330 96 45
e-mail:
czynne od poniedziałku do piątku, w godz.: 8:00 - 17:00

Adres korespondencyjny Spółki

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora

Wnioski do pobrania

 • Wniosek - wydanie zgody lub upoważnienia
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani wydaniem zgody na dokonanie zmiany danych w dokumentach rejestracyjnych pojazdu, odbiorem z Wydziału Komunikacji dowodu rejestracyjnego/wtórników dokumentów pojazdu, lub zgodą na doposażenie, użyczenie, wyjazd za granicę, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku „Dokumenty rejestracyjne pojazdu” i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – wypożyczenie Karty Pojazdu
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani wypożyczeniem Karty pojazdu w celu dokonania zmian w dokumentach rejestracyjnych pojazdu / odbiorem z Wydziału Komunikacji dowodu rejestracyjnego/wtórników dokumentów pojazdu, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – zmiana danych lub formy prawnej
 • Jeżeli dokonali Państwo zmiany siedziby firmy, zmianę nazwy firmy, zmianę wspólników w spółce, zmianę formy prawnej lub zmienił się Państwu adres korespondencyjny, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68

 • Wniosek – częściowa spłata pożyczki
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem częściowej spłaty pożyczki prosimy Państwa o dokonanie wpłaty kwoty na poczet częściowej spłaty pożyczki oraz wypełnienie wniosku i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – całkowita spłata pożyczki
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani dokonaniem wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki, przygotowaniem symulacji wcześniejszej spłaty, prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – zmiana harmonogramu spłaty rat
 • Jeżeli są Państwo zainteresowani skróceniem, wydłużeniem lub zmianą terminu płatności rat pożyczki prosimy Państwa o wypełnienie wniosku i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

 • Wniosek – rezygnacja z ubezpieczenia na wypadek zgonu oraz niezdolności do pracy
 • Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z ubezpieczenia na wypadek zgonu oraz niezdolności do pracy zawartego w ramach umowy pożyczki prosimy Państwa o wypełnienie wniosku o rezygnację z ubezpieczenia i przesłanie go do Biura Obsługi Klienta na adres e-mail: , fax: 71 330 96 45 lub listownie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 UP Wrocław 68.

Reklamacje

Zasady rozpatrywania reklamacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, reklamacja to wystąpienie skierowane do Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (SCM) przez jego Klienta (rozumianego jako osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową), w którym Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez SCM.

Jeżeli chcesz złożyć reklamację odnoszącą się do zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez SCM możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

 • pisemnie na adres: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 Wrocław,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 71 330 96 33*.

SCM udzieli pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację listem poleconym bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności, które wymagają dodatkowego ustalenia oraz podaniu przewidywanego terminu odpowiedzi. Spory wynikłe z umowy, w przypadku nieuwzględnienia przez SCM roszczeń wynikających z reklamacji, mogą być rozstrzygane pozasądowo przed Rzecznikiem Finansowym (na zasadach określonych w Ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Informacje o procedurze dostępu do pozasądowego rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej www.rf.gov.pl

Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z umową leasingu lub pożyczki, mogą być rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

* koszt połączenia zgodny z taryfą operatora