< powrót

Kryteria kwalifikowalności i warunki finansowania z wykorzystaniem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2017

Leasing operacyjny ze wsparciem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, oferowany przez Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. może zostać udzielony w celu finansowania inwestycji (leasing środka trwałego) prowadzonej przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP), w których koszt inwestycji nie przekracza 25 mln euro (Beneficjenci Końcowi).

Korzyści

Dzięki wykorzystaniu środków EBI, opłaty wynikające z Leasingu są ustalane na preferencyjnych warunkach w stosunku do standardowej dla tego typu leasingu i leasingobiorcy oferty Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Leasing może być udzielony beneficjentom końcowym (MSP) zatrudniającym mniej niż 250 pracowników –w przeliczeniu na pełne etaty, przy czym pod uwagę w tym zakresie należy wziąćinformacje ujawnione w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Beneficjenta końcowego1 W celu ustalenia, czy Beneficjent końcowy posiada status MSP ustala się liczbę osób zatrudnionych, biorąc pod uwagę (i) pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo oraz (ii) pracowników zatrudnianych w przedsiębiorstwach powiązanych, zgodnie ze stosowanymi przez Komisję Europejską definicjami przedsiębiorstw niezależnych, partnerskich i powiązanych podanymi w skróconej formie poniżej. Łączna liczba pracowników w ujęciu skonsolidowanym nie może przekraczać 250 osób.

Przedsiębiorstwa niezależne

Przedsiębiorstwo można uznać za niezależne, jeśli posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest wyższa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału/głosów (w zależności, która z tych wielkości jest wyższa) w tym przedsiębiorstwie.

Wyjątek: przedsiębiorstwo uważa się za niezależne także wówczas, gdy do 50% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie znajduje się w posiadaniu następujących inwestorów, pod warunkiem, że nie wywierają oni dominującego wpływu: publiczne korporacje inwestycyjne, firmy venture capital i anioły biznesu, uniwersytety i ośrodki badawcze non-profit, inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju, autonomiczne władze lokalne o budżecie rocznym poniżej 10 mln euro i obejmujące zakresem swojego działania mniej niż 5 000 mieszkańców. W przypadku przedsiębiorstw niezależnych liczba pracowników uwzględnia jedynie pracowników tego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwa partnerskie 

Przedsiębiorstwo można uznać za partnerskie, jeśli posiada co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest wyższa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/ lub inne przedsiębiorstwo posiada co najmniej 25%, ale nie więcej niż 50% kapitału lub głosów w tym przedsiębiorstwie (w zależności, która z tych wielkości jest wyższa). 1 Dane stanowiące podstawę określenia liczby osób zatrudnionych powinny być zgodne z Zaleceniem Komisji 2003/361/WE.

Dzięki wykorzystaniu środków EBI, opłaty wynikające z Leasingu są ustalane na preferencyjnych warunkach w stosunku do standardowej dla tego typu leasingu i leasingobiorcy oferty Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

Leasing może być udzielony beneficjentom końcowym (MSP) zatrudniającym mniej niż 250 pracowników –w przeliczeniu na pełne etaty, przy czym pod uwagę w tym zakresie należy wziąć informacje ujawnione w ostatnim zatwierdzonym rocznym sprawozdaniu finansowym Beneficjenta końcowego. W celu ustalenia, czy Beneficjent końcowy posiada status MSP ustala się liczbę osób zatrudnionych, biorąc pod uwagę (i) pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez przedsiębiorstwo oraz (ii) pracowników zatrudnianych w przedsiębiorstwach powiązanych, zgodnie ze stosowanymi przez Komisję Europejską definicjami przedsiębiorstw niezależnych, partnerskich i powiązanych podanymi w skróconej formie poniżej. Łączna liczba pracowników w ujęciu skonsolidowanym nie może przekraczać 250 osób. 

< powrót