Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych

 • Polityka prywatności
 • Ochrona danych osobowych
 • FAQ
 • Dokumenty
 • Pliki Cookie

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. oraz Santander Consumer Financial Solution Sp. z o.o. pragną poinformować iż ochrona prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje wyjaśniające zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu www. Naszym celem jest zapewnienie ochrony prywatności i poufności na poziomie odpowiadającym co najmniej standardom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności dotyczących ochrony danych osobowych i usług telekomunikacyjnych.

Niniejszym wyrażasz swoją zgodę by wszelkie informacje osobowe przesyłane przez ciebie do Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Santander Consumer Financial Solution Sp. z o.o. przez tę stronę internetową były wykorzystywane jedynie w celu przetworzenia wniosków, oceny i załatwienia roszczeń oraz innych spraw administracyjnych dotyczących polityki Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Santander Consumer Financial Solution Sp. z o.o. zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane statystyczne uzyskane na podstawie informacji osobowych przekazanych Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. Santander Consumer Financial Solution Sp. z o.o. przez tę stronę internetową służą głównie ulepszeniu i personalizacji serwisu oraz prezentowanych ofert, mogą również zostać udostępnione osobom trzecim, ale w sposób gwarantujący, że nie zostaną przekazane żadne informacje pozwalające na identyfikację danej osoby.

Więcej informacji na temat Polityki Prywatności.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów przygotowaliśmy podstawowe informacje, jakie wynikają z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.. znajdują się w zakładce FAQ SCM oraz Santander Consumer Finanse Solution Sp. z o.o znajdują się w zakładce FAQ SCFS. RODO w sposób bezpośredni reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem Rozporządzenia było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych osobowych.

Nadrzędnym celem RODO jest zwiększenie ochrony danych osobowych. Do najważniejszych aspektów należy zaliczyć między innymi: wzmocnienie praw osób fizycznych, których dane dotyczą; ujednolicenie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, a także wyznaczenie standardów bezpieczeństwa adekwatnych do wyzwań XXI wieku. Zmiany mają przynieść osobom fizycznym zwiększoną kontrolę nad ich danymi osobistymi i ułatwiony do nich dostęp.
 

Najczęściej zadawane pytania

1 Co to jest RODO?

„RODO”, zwane jest także „GDPR” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” oznacza –rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) . 

RODO zastąpiło dotychczas obowiązującą dyrektywę 95/46/WE, a w konsekwencji również ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

2 Kto jest administratorem danych osobowych?

Jeżeli jesteś klientem biznesowym to Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.., z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Legnicka 48B, 54‑202 Wrocław (dalej: SCM).

Z Administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób: 

 1. pisemnie na adres Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.., ul. Legnicka 48B, 54‑202 Wrocław

 2. mailowo na adres bok@scmultirent.pl 

 3. numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 71 33 096 65, 

 4. numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 33 096 65

3 Czy w SCM oraz SCFS jest Inspektor Ochrony Danych?

SCM i SCFS powołał wspólnego Inspektora Ochrony Danych (IOD), do którego zadań należy m.in. wspieranie administratora danych w zapewnieniu przestrzegania przepisów RODO, udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych, współpraca i punkt kontaktowy dla organu nadzorczego. Inspektor jest także punktem kontaktowym dla osób, których dane dotyczą (w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im w związku z RODO).

Z IOD (Pani Wioleta Konieczna-Krzak) można skontaktować się pisząc: 

 1. na adres email: iod@scmultirent.pl

 2. lub na adres siedziby SCM lub SCFS tj. ul. Legnicka 48 B, 54‑202 Wrocław, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

4 Na jakiej podstawie prawnej SCM i SCFS przetwarza dane osobowe?

SCM

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W RODO znajduje się zamknięty katalog warunków, jakie dają możliwość przetwarzania danych osobowych legalnie. Oznacza to, że w każdym przypadku proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
   

SCFS

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W RODO znajduje się zamknięty katalog warunków, jakie dają możliwość przetwarzania danych osobowych legalnie. Oznacza to, że w każdym przypadku proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w RODO:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
   

5 W jakim celu SCM i SCFS przetwarza dane osobowe ?

SCM może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, np.: 

 1. realizacji zawartej z SCM; 

 2. wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na SCM w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów; 

 3. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SCM; 

 4. dochodzenia należności; 

 5. wewnętrznych celów administracyjnych SCM, w tym, statystyki i raportowania wewnętrznego.
   

SCFS może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, np.: 

 1. realizacji zawartej z SCFS; 

 2. wypełnieniu obowiązków prawnych ciążących na SCFS w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów; 

 3. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez SCFS; 

 4. dochodzenia należności; 

 5. wewnętrznych celów administracyjnych SCFS, w tym, statystyki i raportowania wewnętrznego.

 1.  
6 Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane są zbierane i przetwarzane przez SCM tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku niepodania niezbędnych danych nie będzie możliwości, np.: zawarcia i wykonania umowy zawartej z SCM.

7 Komu mogą być udostępniane dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami mogą być w szczególności: 

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; 
 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o.; 
 3. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej; 
 4. Komisja Nadzoru Finansowego; 
 5. biura informacji gospodarczej; 
 6. Rzecznik Finansowy; 
 7. podmioty z Grupy Santander;
   
8 Do jakiej grupy kapitałowej należy SCM?

Grupa kapitałowa, do której należy SCM obejmuje zarówno podmioty dominujące, wobec SCM a także obecnych jak i przyszłych jej członków tj.: Santander Consumer Bank S.A. ul. Legnicka 48 B, 54‑202 Wrocław; Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II nr 17, 00‑854 Warszawa; Banco Santander Santander Group City Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID‑SPAIN; Santander Consumer Finance Santander Group City Av. de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte MADRID‑SPAIN; Santander Consumer Finanse sp. z o.o. ul. Legnicka 48 B, 54‑202 Wrocław; PSA Finance Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 44A, 02‑672 Warszawa; PSA Consumer Finance sp. z o.o. ul. Domaniewska 44a, 02‑672 Warszawa.

9 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administratorzy nie przekazują danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do tzw. Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

10 Jakie prawa przysługują?

RODO kładzie szczególny nacisk na zapewnienie jak najlepszej ochrony praw i wolności każdej osoby, której dane są przetwarzane. Każda osoba ma zapewnioną kontrolę nad przetwarzaniem należących do niej danych niezależnie od tego w jakim celu są przetwarzane. 

W związku z przetwarzaniem przez każdą ze Spółek danych osobowych, osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

  Jest to prawo do uzyskania od każdej ze Spółek potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym SCM ujawnił dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania, o ile nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania innym przestępstwom. 

 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

  Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

  Jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). SCM ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. 

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

  Jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy: (i) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych osobowych, (iii) SCM nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia. 

  Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, dostarczonych Administratorowi oraz prawo do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Jeżeli jednak dane, które mają ulec przeniesieniu na żądanie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora, wówczas Administrator ma prawo odmówić wykonania żądania do przeniesienia takich danych, o czym SCM poinformuje. 

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

  Prawo o wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), w tym profilowania. W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub dane potrzebne są Administratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, to osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Wówczas Administrator nie będzie wolno przetwarzać danych do takich celów. 

 7. prawo do cofnięcia zgody na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia; 

  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), osoba której dane dotyczą ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11 Jak można zrealizować prawa?

Istnieje możliwość zgłoszenia realizacji praw w następujący sposób:

W przypadku klientów biznesowych mających umowy w Santander Consumer Multirent sp. z o.o. 

 1. pisemnie na adres: Santander Consumer Multirent sp. z o.o., Skrytka Pocztowa 1442, 50-950 Wrocław, 

 2. na adres e-mail: bok@scmultirent.pl 

 3. telefonicznie pod numerem telefonu: - dla osób dzwoniących z Polski: 71 33 096 65, a dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 71 33 096 65.

12 W jakim terminie SCM oraz SCFS udziela informacji?

SCM i SCFS bez zbędnej zwłoki, w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania zapytania udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze złożonym wnioskiem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W terminie miesiąca od wpływu wniosku SCM i SCFS jest zobowiązany poinformować o przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

13 Jak długo SCM i SCFS przetwarza dane osobowe?
 1. w przypadku wyrażenia zgody - do czasu jej wycofania; 

 2. w zakresie realizacji zawartej umowy z SCM lub z SCFS innej czynności prawnej – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie – w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z tą umową lub inną czynnością prawną – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń określonego przepisami kodeksu cywilnego; 

 3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SCM lub SCFS w związku z prowadzeniem działalności SCF i realizacją zawartych umów - przez okresy wskazane w odpowiednich przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze w szczególności: 

  • dla dokumentacji podatkowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, 

  • dla dokumentacji księgowej – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 

  • dla dokumentacji związanej z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy – przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, 

 4. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SCM lub SCFS, lub strony trzecie - do czasu ich zrealizowania, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania moich danych przez SCM lub SCFS.

  1

Klauzule informacyjne

Klienci

Leasing

 

Pożyczka leasingowa

 

Pożyczka konsumencka

 

Pracownicy

 

Potencjalni klienci

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla potencjalnych klientów, kontaktujących się z Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. poprzez formularz kontaktowy

Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. oraz Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o. pragną poinformować, iż ochrona prywatności Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym podajemy poniżej informacje dotyczące plików cookies w serwisie internetowym www.scmultirent.pl (dalej: Serwis).
Co to są ciasteczka (pliki cookie)?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Są one przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych Serwisowi.

Podmiot zamieszczający cookie

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu, czyli Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 B, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286383, o kapitale zakładowym 38.346.000,00 zł, REGON: 141050282, NIP: 522-28-57-117 (dalej: Multirent).

Dlaczego pliki cookie są niezbędne dla naszego serwisu WWW?

Wszystkie strony Serwisu wykorzystują pliki cookie, które umożliwiają personalizowanie wyświetlanych stron Serwisu, obsługę logowania i innych operacji wykonywanych w Serwisie oraz obsługę reklam i monitorowanie aktywności Użytkowników Serwisu. Dzięki tej technologii jesteśmy także w stanie nieustannie pracować nad poprawą jakości naszego Serwisu. Po wyłączeniu cookies w Twojej przeglądarce nie możemy zagwarantować, że strona będzie działała bezbłędnie. Żaden plik Cookies zapisywany przez Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników Serwisu.

W Serwisie WWW używamy cookies w następujących celach:
 • ochrony Klientów i w celu zapobiegania próbom oszustwa,
 • obsługi formularzy. Bez włączonej funkcji cookies nie będziesz mógł złożyć wniosku o nasze produkty za pośrednictwem Serwisu,
 • doskonalenia naszych usług i Serwisu. Używamy m.in. systemu Google Analytics, który korzysta z plików cookies, aby pomóc nam przeanalizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google,
 • monitorowania i zarządzania ruchem na naszej stronie internetowej,
 • sprawdzenia efektywności naszych kampanii reklamowych i promocyjnych.
Rodzaje plików cookie, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej:

Żaden z plików cookie używanych przez naszą stronę internetową, nie zawiera informacji osobistych i nie może posłużyć do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Czas, przez który plik cookie pozostaje w pamięci urządzenia końcowego zależy od jego typu:

 • pliki sesyjne (sessioncookies) - tymczasowe pliki, które istnieją tylko w czasie kiedy masz dostęp do naszego Serwisu (a ściślej, do momentu zamknięcia przeglądarki),
 • pliki stałe (persistentcookies) – trwałe pliki, które pozostają w urządzeniu po odwiedzeniu Serwisu przez określony czas.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Jak kontrolować i usuwać pliki cookie?

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące pliki cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, co oznacza ,że pliki cookies będą przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, a Multirent będzie uzyskiwał do nich dostęp. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu.

Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki na Twoim komputerze. Sekcja „pomoc” w przeglądarce najlepiej opisze jak wyłączyć i skasować pliki cookie. Poniżej zamieszczamy linki do instrukcji zarządzania plikami cookies dla najpopularniejszych przeglądarek:

Tutaj możesz zmienić swoje ustawienia polityki cookies

Pliki cookie własne i partnerów zapisywane przez nasz Serwis
Nazwa Czas Zapisane przez Typ pliku Cel
JSESSIONID sesja (do zamknięcia przeglądarki) Scmultirent.pl Techniczne i bezwzględnie niezbędne pliki cookie Pliki umożliwiają prawidłowe działanie naszej witryny. Obejmuje to na przykład nawigację po stronach czy dostęp do zabezpieczonych sekcji. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryny.
LBWWWSCM sesja (do zamknięcia przeglądarki)
SCM-XSRF-TOKEN sesja (do zamknięcia przeglądarki)
cookies_info 1 rok Informacja o plikach cookie Techniczne i bezwzględnie niezbędne pliki cookie Wyłączenie wyświetlania informacji o korzystaniu z plików cookie. Plik służy zapamiętaniu informacji, że użytkownik zamknął informację o plikach cookie.
_utma 2 lata Google Analytics Analityczne pliki cookies Google Analytics to bezpłatne narzędzie analityczne Google, które pomaga nam zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej. Google Analytics gromadzi informacje anonimowo, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników. Google Analytics wykorzystuje własny zestaw plików cookie do śledzenia interakcji odwiedzających. Pliki te są wykorzystywane do przechowywania informacji takich jak czas wizyty, skąd pochodzi ruch i które podstrony użytkownicy przeglądają. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie ciągle ulepszać naszą stronę internetową, aby jak najlepiej odpowiadała wymaganiom i gustom naszych Klientów.
_utmb 30 min
_utmc sesja (do zamknięcia przeglądarki)
_utmz 6 miesięcy
_ga 2 lata
_gid 24 godziny
_gat_gtag_* 1 minuta Google Tag Manager Analityczne pliki cookies Google Tag Manager to system zarządzania tagami (TMS), który umożliwia bezpiecznie i szybkie wdrożenie konfiguracji analitycznych i pomiarowych.
PREF 2 lata Google Pliki cookies stron trzecich Google używa tych plików cookie, by móc personalizować reklamy w swoich serwisach (np. w wyszukiwarce Google) – zwłaszcza wtedy, gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto Google. Pliki cookie są również używane do wyświetlania reklam poza stronami Google. Ich główny reklamowy plik cookie nazywa się „id” i jest zapisywany w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.
NID 6 miesięcy
SNID 6 miesięcy
_gclxxxx 6 miesięcy
test_cookie 15 min Doubleclick
id 2 lata
_hjClosedSurveyInvites 1 rok Hotjar Hotjar to narzędzie do analizy aktywności użytkowników strony internetowej. Hotjar zbiera informacje bez identyfikacji poszczególnych użytkowników w celu odwzorowania ich zachowania na stronie internetowej w formie anonimowych informacji i statystyk. Narzędzie pozwala lepiej zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy ulepszać jej funkcjonowanie.
_J_hjDonePolls
_hjMinimizedPolls
_hjShownFeedbackMessage
_hjSessionTooLarge sesja (do zamknięcia przeglądarki)
_hjSessionRejected
_hjSessionResumed
_hjid 1 rok
_hjRecordingLastActivity sesja (do zamknięcia przeglądarki)
_hjTLDTest
_hjLocalStorageTest poniżej 100 milisekund
_hjIncludedInPageviewSample 30 minut
_hjIncludedInSessionSample
_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen sesja (do zamknięcia przeglądarki)
_hjViewportId
_hjRecordingEnabled