Ubezpieczenie na wypadek zgonu oraz niezdolności do pracy "BEZPIECZNE FINANSOWANIE" (ubezpieczenie LIFE)

Przedmiotem ubezpieczenia LIFE jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon lub niezdolność do pracy Ubezpieczonego. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia jest równa sumie wartości rat leasingowych lub rat pożyczki pozostających do spłaty w dniu wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego i wynosi nie więcej niż 200 000,00 złotych.

Co podlega ubezpieczeniu LIFE?

W ramach zawarcia umowy leasingu pojazdu lub umowy pożyczki, przedmiotem ubezpieczenia LIFE jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje jego zgon bądź trwałą niezdolność do pracy. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie obliczone na zasadach określonych w warunkach ubezpieczenia, o ile nie zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela. Ubezpieczenie LIFE nie obejmuje utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy oraz poważnego zachorowania.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie LIFE?

Ubezpieczenie LIFE skierowane jest do osób pełnoletnich, które nie ukończą 72 roku życia w okresie, na który została zawarta umowa leasingu lub umowa pożyczki, oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto jest ubezpieczycielem?

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia LIFE na okres równy 5 lat lub dłuższy (co jest uwarunkowane okresem na jaki zawarta jest umowa pożyczki lub umowa leasingu), Ubezpieczycielem jest AXA France VIE Societe Anonyme, natomiast przy okresie obowiązywania umowy krótszym niż 5 lat, Ubezpieczycielem jest AXA France IARD Societe Anonyme.

Jaki jest okres obowiązywania ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres wskazany w Polisie, który jest zgodny z okresem trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 96 miesięcy. W przypadku zawarcia pomiędzy Santander Consumer Multirent oraz Korzystającym lub Pożyczkobiorcą aneksu wydłużającego okres trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki, Ubezpieczający może złożyć wniosek o przedłużenie umowy ubezpieczenia, na okres trwania umowy leasingu lub umowy pożyczki.

Jakie są warunki udzielenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Korzystający lub Pożyczkobiorca, który w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • ukończył 18 rok życia i w okresie, na który została zawarta umowa leasingu lub umowa pożyczki nie ukończy
    72 roku życia,
  • zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • umowa leasingu lub umowa pożyczki opiewa na kwotę nie większą niż 200 000,00 złotych, z wyłączeniem odsetek i prowizji z tytułu zawartej umowy leasingu lub umowy pożyczki,
  • wyraził zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową i złożył oświadczenia zawarte we Wniosku.

Szczegółowy opis ubezpieczenia na wypadek zgonu oraz niezdolności do pracy „BEZPIECZNE FINANSOWANIE” znajdą Państwo w dokumentacji ubezpieczyciela. Zachęcamy do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), oraz dokumentami zawierającymi informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

Sprawdź także
Karta paliwowa

Karta paliwowa

Płać bezpiecznie i oszczędzaj na paliwie
Więcej
Centrum likwidacji szkód

Centrum likwidacji szkód

Zadbaj o pełne wsparcie w nieoczekiwanych momentach
Więcej
Portal Klienta Multirent

Portal Klienta Multirent

Wygodny i szybki dostęp do faktur, salda oraz wniosków i umów
Więcej